posterКонференція: Глобалізація. Розвиток та перспективи

Дедлайн – 15 ВЕРЕСНЯ 2015 року

Мови  – українська, російська, польська, німецька, англійська

Форма участі – заочна

Опис

Термін «глобалізація» (від англ. «Globe» – Земна куля) доволі новий, але впродовж останніх десятиліть міцно укріпився в науковій та політичній літературі. Про інтернаціоналізацію капіталу в XVI – XVII ст. як про створення «світової економіки» навколо кількох центрів становлення європейського капіталізму (Генуя, Голландія, Англія) писав уже французький історик Ф. Бродель. Після «нафтових шоків» 1973 та 1979 рр. та краху соціалістичної системи ця інтернаціоналізація набула якісно нових вимірів. Сам термін вийшов з-під пера Т. Левітта в статті, опублікованій у «Harvard Business Review» в 1983 році, на позначення феномену злиття ринків окремих продуктів, виготовлених великими транснаціональними корпораціями (ТНК). Інновації та нові технології зливаються в єдиний комплекс технічних знань, «технологічних макросистем» у сферах зв’язку, транспорту, виробництва, Інтернету, перетворюючи жителів планети на мешканців «глобального села» (канадський учений М. Маклюен запропонував цей термін ще в 1962 році). Утім, глобалізація не завершується винайденням глобальних технологій чи появою глобальних корпорацій. Розвиток цього процесу передбачає проходження його нормативних установок через суспільну свідомість. Зясуванню історичних передумов, викликів, перспектив та стратегій розвитку нового, глобального світу ХХІ століття, власне, присвячена наша конференція.         

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, вчені, науковці, а також дипломовані фахівці та експерти з таких дисциплін як: філософія; історія; історія політичних і правових учень; економіка; політологія та теорія геополітики; культурологія; правознавство; міжнародне публічне право (дипломатичне право і консульське право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне морське право; міжнародне кримінальне право; право міжнародної безпеки; право міжнародних договорів; право міжнародних організацій); теорія і практика прийняття управлінських рішень (моделювання ситуацій); соціологія, тощо.

За підсумками конференції буде видано збірник. Учасники (на їхню вимогу) забезпечуються електронними сертифікатами.

В рамках конференції оголошується конкурс кращої роботи. Переможець отримує грошову винагороду у розмірі 100 євро.

Заявка

Обсяг статті становить 3-5 сторінок. До конкурсної роботи автор додає коротку (50-100 слів) біографічну довідку про себе у довільній формі. Біографічна довідка мусить включати адресу на яку автор хоче отримати примірник збірника.

Друкований збірник робіт буде розіслано до 30 вересня.

Заявка оформлюється за формою: Прізвище_назва статті, Прізвище_біографія, Прізвище_квитанція.

Повна заявка повинна буде надіслана до 15 вересня на адресу conference@sii.org.ua з зазначенням в темі листа: Прізвище_конференція.

Приклад форматування статті доступний тут 

Вимоги до статті

Вартість

Вартість участі в конференції – 150 грн., що включає в себе примірник конференції, його пересилку поштою, а також редакційні витрати.

Інформація про шляхи оплати внеску за участь у конференції доступна за посиланням тут

Оплата

Після здійснення оплати учасник разом із короткою біографічною довідкою та статтею надсилає відскановану квитанцію про оплату або ж, у разі здійснення електронного переказу, його скріншот.  Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.

У випадку питань просимо звернутись до Оргкомітету.

Контакти організаційного комітету

Громадська організація «Інститут суспільних ініціатив»

Телефон: 093 347 30 79 – Альберда Тарас Григорович

Електронна пошта: conference@sii.org.uaposterConference “Globalization. Development and Perspectives”

Deadline – SEPTEMBER 15th, 2015

Languages – Ukrainian, Russian, Polish, German, English

Participation form – distant

Description

The term “globalization” (from the English word «Globe») is quite new, but in recent decades it has firmly strengthened in scientific and political literature. French historian F. Braudel wrote about the internationalization of capital in the XVI – XVII century as the creation of a “global economy” around  several centers of European capitalism (Genoa, Netherlands, England). After the “oil shocks” in 1973 and 1979 and the collapse of the socialist system, this internationalization has acquired qualitatively new measurements. The term came from the pen of T. Levitt in an article published in «Harvard Business Review» in 1983, to describe the phenomenon of merging of the markets of certain products manufactured by large transnational corporations (TNCs). Innovations and new technologies merge into a single set of technical knowledge, “macrosystem’s technology” in the areas of communication, transportation, manufacturing, Internet, transforming the inhabitants of the world in the population of a “global village” (Canadian scientist McLuhan proposed this term in 1962). However, globalization is not completed with the discovery of global technologies or the emergence of global corporations. The development of this process involves passing it through the normative settings of a public consciousness. Our conference, in fact, is dedicated to figuring out the historical background, challenges, prospects and strategies for the development of a new, global world of XXI century.

Conference invites students, graduate students, researchers, scientists and qualified professionals and experts from disciplines such as philosophy, history, history of political and legal studies, economics, political science and theory of geopolitics, cultural studies, law, public international law (diplomatic and consular law, international humanitarian law, international maritime law, international criminal law, law of international security, law of treaties, law of international organizations), theory and practice management decisions (simulations); sociology, etc.

Following the conference, booklet of papers will be published. Participants (upon request) will be provided with electronic certificates.

Within the conference, Society Initiatives Institute, announces the competition for best work. The winner receives a cash prize of 100 euros.

Costs

Cost of participation in the conference is 20 euros. It includes a copy of printed booklet of the conference, its distribution to the author and editorial costs.

Information about ways of payment of the fee for participation in the conference are available here

Payment

After the payment is done, participant should send scanned receipt of payment (or in the case of electronic transfer a screenshot), together with the short biographical information and article. Upon receiving all the required documents, the Organizing Committee will provide confirmation of receiving all relevant documents.

Application

The paper length is 3-5 pages. Authors are also asked to provide a brief (50-100 words) biographical information about themselves (in free form). Biographical information should include address, to which author desires to receive his printed version of the booklet.

Printed version will be distributed by 30th of September.

Applications has to be made in the form: Surname_articlename, Surname_biography, Surname_receipt.

Complete applications must be sent before 15th of September to the conference@sii.org.ua with the name of subject line: Surname_conference.

Example of required format of the article is available here 

Details

In case of any questions, please contact the Organizing Committee.

Contacts of the Organizing Committee

NGO “Society Initiatives Institute”

Tel: +38 093 347 30 79 – Alberda Taras

Email: conference@sii.org.ua